Monday, May 11, 2009

Can a Jerusalemite read the Megillah elsewhere on the 14th?

           
 אריה ברנשטיין

נשאלת השאלה אם "בני כרך" (דהיינו, בני ירושלים, עיר שמוקפת חומה בימי יהושע בן-נון שבה חוגגים את פורים בט"ו באדר) כשרים לקרוא פרקים ממגילת אסתר במניין של קרוביהם "בני-עיר" (דהיינו תושבי ערים אחרות), ביום פורים שלהם, י"ד דאדר, לכבוד שמחה משפחתית של חגיגת בת-מצווה, במקרה שמתכוונים לחזור לירושלים בו ביום ולחגוג פורים בקהילתם.

             הרי הלכה מקובלת היא שבן כרך שהלך לעיר חייב לקרוא בי"ד כבן עיר רק אם היה בעיר בתחילת יום י"ד, היינו, בעלות השחר, וגם שאין דעתו לחזור לעיר מוקפת חומה לפני עלות השחר בט"ו, כמו שכבר סיכם וביאר המשנה ברורה (תרפח ס"ק יב):
"...בן כרך שהלך לעיר אם היה דעתו בעת נסיעתו לחזור למקומו בזמן קריאה דהיינו שיחזור משם בליל י"ד קודם שיאיר היום דהוא זמן קריאה...קוראו כמקומו דהיינו ביום ט"ו אבל אם לא היה בדעתו בעת נסיעתו לחזור משם רק לאחר זמן קריאה דהוא ביום י"ד בבוקר חל עליו חובת הקריאה של העיר וזה שאמר המחבר 'קורא עם אנשי המקום אשר הוא שם'...וכתב הט"ז דכ"ז דוקא אם היה שם בעיר בתחלת היום אבל אם חזר למקומו שהוא כרך קודם היום לא מועיל מה שחשב מתחלה להיות בעיר בעת קריאת העיר."
יש, אמנם, כמה מחלוקות בפרטי העניין, אבל במקרה שבאים שכבר יום ומתכוונים לחזור הביתה בו ביום, אין מי שסובר שחייבים לקרוא שם בי"ד.
 לכן, השאלה החשובה בכאן היא האם מי שאינו מחוייב בקריאת המגילה באותו יום מוציא את מי שחייב. הערכים העומדים כאן במתח הם מחד גיסא, מה שלמדנו במשנה (ר"ה ג:ח) "זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן", ומאידך גיסא, הברייתא בירושלמי (ברכות ג:ג/ו:ב), "כל מצות שאדם פטור אדם מוציא את הרבים ידי חובתן חוץ מברכת המזון"[1], וכפרש"י למקבילו בבבלי, ר"ה כט., "שהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצות".  מתח זה מתמתח בפוסקים לא רק בענייננו אלא גם בשאלת האם מי ששכח לילה ויום בספירת העומר כשר להוציא את הרבים בספירה; האם בן א"י שנמצא בחו"ל כשר להוציא את הרבים בהלל או תפילה ביו"ט שני של גליות; האם כהן שאינו מתענה בתענית ציבור כשר לעלות לתורה; האם מי שעוד לא קיבל עליו את השבת כשר לקדש על היין בשביל אלה שכבר קבלו עליהם את השבת מבעוד יום, ועוד. המכנה המשותף בין הדיונים האלה הוא השאלה אם אותו אדם שייך לאותה מצוה, ורק במקרה אינו חייב בה כעת, או שבכלל לא שייך לאותה מצוה, כפי שרואים בירושלמי שם:תני כל מצוה שאדם פטור אדם מוציא את הרבים ידי חובתן חוץ מברכת המזון.והא (ד)תנינן "כל שאינו חייב בדבר אין מוציא את הרבים ידי חובתן". הא אם היה חייב אפי' אם יצא מוציא.זאת אומרת, לפי תירוץ הירושלמי, אם מישהו "אינו חייב בדבר" מפני שכבר קיימו, הוא יכול להוציא אחרים שעוד לא קיימו, אבל אם בכלל אינו חייב במצוה זאת, הוא אינו יכול להוציא אחרים. כזה רואים במשנה מגילה ב:ד (וכמותו בעוד עניינים אחרים): "הכל כשרין לקרות את המגלה, חוץ מחרש, שוטה, וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן", וכך מובא בשו"ע (או"ח תרפט:ב): "אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו; והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא י��א." סיכום הדברים רואים בדברי המאירי (ר"ה כט.) וכמותם גם בראשונים אחרים:
"מה שביארנו שכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים כונת הדברים הוא כל שאינו מחוייב מצד גופו אבל מי שחיוב המצוה הוטלה עליו אלא שיצא ידי חובתו ממנה מוציא את האחרים שאע"פ שיצא ידי עצמו עדין הוא ערב בשל חבירו שלא יצא עדין
."ענייננו הוא מקרה ביניים – אנשים שחייבים באותה מצות קריאת המגילה, אך לא באותו זמן. בעניין זה, למדנו בירושלמי מגילה ב:ג (עג:ב):
בן עיר מהו שיוציא בן כרך ידי חובתו? ייבא כהדא 'כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.'בן כרך מהו שיוציא את בן עיר ידי חובתו? ייבא כהדא 'כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן', או ייבא כהיא דאמר רבי חלבו רב חונה בשם רבי חייה רבה 'הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה'.

זאת אומרת, תושבי שאר מקומות ("בני עיר"), שחייבים במגילה ביום י"ד, אינם מוכשרים להוציא את תושבי ירושלים וכדו' ("בני כרך") ביום ט"ו, שבו רק בני כרך חייבים.  באותו יום, בני עיר נחשבים לא חייבים בדבר.  הגמרא מציעה שאולי המצב גם שוה בכיוון ההפוך (שהוא המקרה שלנו), שבני ירושלים אינם חייבים בי"ד ואינם כשרים להוציא בני עיר מידי חובתם, אבל גם טוענת טענה הפוכה, שחיוב יום י"ד חל על כולם, כולל בני כרך, למרות שהם נוהגים לדחות את הקריאה.  אם כן, תושבי ירושלים יכולים להוציא בני עיר בי"ד, למרות שבני עיר אינם יכולים להוציא בני ירושלים בט"ו. לכאורה, הירושלמי משאיר את זה בתור בעיא דלא איפשיטא, וכן מפרש הפני משה על אתר.
 

דיון דומה מוצאים אנו בראשונים על המשנה הראשונה במסכת מגילה, המפרטת "שהכפרים מקדימים ליום הכניסה".  פרש"י:
"כלומר...שהכפרים נתנו להן חכמים רשות להקדים קריאתה ליום הכניסה, יום שני בשבת שלפני ארבעה עשר, או חמישי בשבת, שהוא יום כניסה, שהכפרים מתכנסין לעיירות למשפט, לפי שבתי דינין יושבין בעיירות בשני ובחמישי כתקנת עזרא (בבא קמא פב.), והכפרים אינן בקיאין לקרות, וצריכין שיקראנה להם אחד מבני העיר, ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבא ביום ארבעה עשר, ופעמים שיום הכניסה בשלשה עשר ופעמים שהוא באחד עשר."
לפי רש"י, בן עיר – שחייב לקרוא רק בי"ד – היה מקדים לקרוא להוציא בני כפר, שלא ידעו לקרוא לעצמם, ביום י"ג, י"ב, ואף י"א. אמנם, יש שחולקים על רש"י, למשל תוס' ביבמות (יד. ד"ה "כי"), והר"ן, אך יש שפוסקים כרש"י בענין.

לענייננו, ישנן דעות מן הקצה אל הקצה. הרשב"א, למשל, חלק על קריאת רש"י וגם הבין שמסקנת הירושלמי היא לא רק שבן עיר אינו קורא לבן כרך אלא שגם בן כרך אינו קורא לבן עיר, כמובא כאן בריטב"א בתחילת מס' מגילה:
ולענין כפרים כשהם מקדימין ליום הכניסה איכא מרבוואתא ז"ל מאן דסבר שבן כפר הוא שקורא להם ולא בן עיר או בן כרך, שהרי בן עיר או בן כרך לא הגיע זמנו וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן, וכ"ת א"כ יקראו במקומן, הא ליתא שאינם מתקבצים בעשרה אלא בעיר שנכנסין לקרוא בתורה, וזהו דעת הרשב"א נר"ו, והביא ראיה מדאמרינן בירושלמי בן כרך אינו קורא לבן עיר ובן עיר אינו קורא לבן כרך.

אך הריטב"א ממשיך ואומר בשם רבו (מן הסתם הרא"ה), שההלכה עם רש"י, אך אפי' הוא מסכים עם הרשב"א לגבי הירושלמי:
ומורי נר"ו בשם רבותיו ז"ל [כתב] דכפרים המקדימים ליום הכניסה כך היתה עיקר התקנה שיהא בן עיר קורא להם וכחד עם חשיבי, וכיון שעדיין הוא מתחייב לא חשיב לגמרי כמי שאינו מחוייב בדבר, אלא הרי הוא כאותה שאמרו (ר"ה כ"ט ב') כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא כיון דבר חיובא הוא, ואף אלו הרי כפרים ראויים לקרוא בי"ד עם העיירות, [וכן בני העיירות] פעמים קורים ככפרים כשאין י' בטלנין, [אבל] בן עיר ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהם וזמנו של זה לא זהו זמנו של זה כלל ולפיכך אין אחד מהם מוציא לחברו.
אין צורך לחזק את ביטויו לסברת הדברים (שנשאלו מגמ' מגילה ד:), וכמותו נקט בזמננו הגרש"ז אוירבך (מנחת שלמה ח"א סימן ג) בהקשר של דיון על מי שלא קיבל עליו את השבת האם יוכל להוציא את מי שקיבל כבר את השבת בקידוש. שם הוא מניח שבן עיר ובן כרך אינם מוציאים אחד את השני:
הרי נקטינן דאין בן עיר מוציא בן כרך וכן אין בן כרך מוציא בן עיר...שהוא עכשיו רואין אותו כמי שאינו מחויב בדבר, והן אמנם שאם יחליט לשנות מקומו ישתנה גם דינו אבל מ"מ כל זמן שלא שינה אינו יכול להוציא, משא"כ הכא אותו הקידוש שהוא עכשיו לאחרים אם גם הוא יכוין לצאת בו ידי קידוש הרי יהי' גם ממילא קבלת שבת כאמור לעיל ויפטור ודאי את כולם מקידוש, ולכן מסתפק שפיר הרעק"א דאפשר דחשיב כמחויב בדבר, משא"כ במגילה הרי צריך קודם לשנות את דעתו לעקור את עצמו מעיר לכרך או מכרך לעיר, גם יתכן דשאני קבלת שבת דחשיב קצת כמצוה שכולם חייבים בה, וכיון שהזמן מתחיל מפלג המנחה שפיר חשיב כל אדם מדין ערבות כמחויב בדבר, משא"כ השינוי מעיר לכרך ומכרך לעיר, ונוסף לזה גם נראה דקבלת שבת הוא רק ענין של הלכה דבהכי יוצאין ידי קידוש משא"כ שינוי המקום מעיר לכרך חשיב כשינוי בגוף האדם ולכן אין לך אלא מקומו ושעתו ומתחשבין רק עם המצב כמו שהוא עכשיו ולא בזה שבידו לשנותו...
בקצה השני, הראבי"ה (ח"ב, מס' מגילה סימן תקסב, ובעקביו, המרדכי, מגילה סימן תשע"ה) אומר שבן עיר יכול להוציא את בן כרך ביום ט"ו, למרות שאותו בן עיר כבר יצא מאתמול (ולכאורה, קו"ח שבן כרך יכול להוציא בן עיר ביום י"ד). זה אמנם סותר את הירושלמי ולכן, כמה פוסקים מקשים על המרדכי, שגם נוקט שיטה זו. מהר"ם בן חביב (שו"ת גנת ורדים או"ח, כלל א סימן יג, דף ז סע"ב) והגרצ"פ פראנק (שו"ת הר צבי או"ח ב סימן עה) תירצו ואמרו שהבבלי חולק על הירושלמי בעניין, והנה דברי הרב פראנק:
""...ועל כולם יש להתפלא על הרמב"ם שלא הזכיר כלל דין הירושלמי דאין בן עיר מוציא לבן כרך וגם להיפך וזה פלא. ולכן היה נראה לומר דהרמב"ם ס"ל דמה שהירושלמי אומר דאין בן עיר מוציא לבן כרך וכן הא דמיבעי ליה להירושלמי בבן כרך אי מוציא לבן עיר, הוא מפני שהירושלמי לא הזכיר כלל הדין דיצא מוציא משום דין ערבות, ויתכן דלא ס"ל להירושלמי הדין דיצא מוציא, והרמב"ם נקט שיטת תלמודא דידן דיצא מוציא מדין ערבות, ופשיטא דלא ס"ל לתלמודא דידן הדין דבן עיר אינו מוציא לבן כרך, ולכן השמיט הרמב"ם לגמרי כל דברי הירושלמי.
"אכן, ישנה בעייה רצינית בשיטה זו, והיא שהדין שהיצא מוציא כן מוזכר בירושלמי, ברכות ג:ג/ו:ב, שהבאתי לעיל (כפי שמרן הגר"ע יוסף הדגיש בתשובה שאזכיר לקמן). אמנם, בקונטרס הררי בשדה שבסוף שו"ת הר צבי (עמוד רנ"ד) מובא מכת"י, הרב פראנק הודה על האמת ובכל זאת החזיק בשיטתו וז"ל: "והעירוני שבירוש'...מפורש הדין שאע"פ שיצא מוציא, ומ"מ י"ל דגמרא דידן דס"ל טעמא דערבות אינו מחלק בין בן עיר לבן כרך, ושפיר מוציא בן עיר לבן כרך." לענ"ד, זה עדיין קצת קשה, ראשון, כי לא הבבלי עצמו מפרש את טעם "ערבות" בהקשר זה, אלא רש"י, ולשון הבבלי עצמו ("אע"פ שיצא מוציא") די דומה לזה שלירושלמי, ��עוד, כי אפי' אם כך היה מפורש בבבלי, נ"ל לא מוכרח כלל על בסיס זה בלבד לומר שיש שיטות שונות לשני התלמודים. אפשר בקלות ליישבם (אם יש אפי' מה ליישב!) שדין ערבות חל על כל מי ששייך לאותה מצוה, וכאן יש שתי מצוות נפרדות, כפי שראינו לעיל בריטב"א על מס' מגילה ועוד ("וזמנו של זה לא זהו זמנו של זה כלל"). בכל זאת, אין להשאיר את כת"ה הגרצ"פ פראנק, רבה של ירושלים, בקושיא כזאת וראוי להסביר את שיטתו מסברא. מפתח לסברא כזאת יש למצוא בדברי הגר"ש קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סי' שכח) בפסקו שמי ששכח יום אחד בספירת העומר עדיין יכול להוציא את הרבים וז"ל: "ואין סברא לחלק בין אם היה מחוייב בדבר בו ביום, לבין אם לא היה מחוייב ביום זה עצמו, דמה בכך סוף סוף היה בכלל מי שמחוייב בדבר."גם בענייננו, הסברא נותנת שאין להשוות בן כרך ביחסו לבן עיר והפוך מצד אחד לחרש וכדו' ביחסם למחוייבי מצוה בצד שני. הרי אותו חרש אף פעם לא חייב במצוה ההיא, משא"כ אותם בני כרך ובני עיר שחוגגים את בדיוק אותו חג, באותם חיובים, ורק מחולקים בזמן קיומם אך ורק כדי לקיים זכר לאותם בני שושן שהמשיכו להלחם באויבם יום נוסף. הייתכן שאותם בני שושן שסעדו וחגגו ביום ט"ו חוו חווית שבח והודאה חלוקה מזו של בני הפרזות והפוך?! אתמהה! ואם חוויית אחידות חג פורים לתל-אביב לזה של ירושלים הורגשה אצל הרב פראנק, שנפטר בתשס"א, עאכו"כ לימנו, שבגלל ריבוי המשפחות שחלק מבניהן גרים בירושלים וחלק לא, ובכל זאת מתאחדים לפורים, וששני הימים הם ימים חופשיים בבתי הספר וגם מכמה מקומות עבודה, ורבו המקומות שקוראים בשני הימים מספק, הרי פורים היום הוא חג שנמשך כמה ימים, אמנם עם מרכז של חיובים ביום אחד – להם בט"ו, להם בי"ד, ובשנים מסוימות, בי"ג – אך לא בדיוק כמו שבאר הריטב"א לעיל, ש"בן עיר ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהם וזמנו של זה לא זהו זמנו של זה כלל". אולי בתיאוריה נראה ככה למי שאין לו ערים מוקפות חומה, כמו הריטב"א, אך לא נראה כך כלל לרב פראנק, וגם לא לנו. ובכל זאת, הירושלמי אומר מה שהירושלמי אומר, ואפי' מהר"ם בן חביב, שהזכרתי לעיל כבן שיטה עם הרב פראנק, סיים: "ומ"מ אכתי יש ��צדד ולומר שיש לחוש לפסק הירוש' שבן עיר אינו מוציא לבן כרך, ובפרט שהר"ח כהן בתוס' יבמות, וכן הסמ"ג והר"ן, הכי ס"ל."יש דעה שלישית. שוב, הירושלמי פוסל רק בן עיר מלהוציא בן כרך, אך משאיר את השאלה על בן כרך להוציא בן עיר כבעיא דלא איפשיטא. נראה שהריטב"א חזר בדבריו בפירוש על מס' מגילה שהבאתי לעיל, בדבריו בהל' ברכות שלו (שכנראה נכתב מאוחר ביחס לפירושיו לתלמוד, לפי דברי המבוא של הרב מ.ל. קצנלנבוגן, מהדיר מהדורת מוסד הרב קוק, עמ. 4-5, וכך הניח גם הגר"ע יוסף באומרו שהריטב"א חזר בו), פרק ה, אות ג: "המחויב בדבר כשם שאם עשה מצותו כבר מוציא לחבירו כך מוציאו קודם שיוציא לעצמו כגון בן כרך מוציא לבן עיר [אע"פ] שעדיין לא הגיע זמנו." כך הבין גם המאירי (מגילה יט.), שהסברא השנייה בירושלמי הובאה לפסק ולא רק כה"א:
"כלל ידוע בתלמוד כל המחוייב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתן מעתה שאלו בתלמוד המערב בן עיר מהו שיוציא בן כרך ובן כרך מהו שיוציא בן עיר והשיבו בן עיר אינו מוציא בן כרך שהרי נפטר לו ופקעה ממנו חובת מגלה בן כרך מוציא בן עיר אע"פ שאין זמנו עדיין שהרי מ"מ חיוב מגלה מוטל על הכל מתחלת ליל י"ד
."וכן, דעת ר' חיים בתוס' יבמ' יד. ד"ה "כי", המובאת לצד איסור, אומרת רק שלפי הירושלמי בן עיר אינו מוציא בן כרך (ושלדעתו בן עיר גם לא מקדים לי"ג להוציא בן כפר), אבל אינו אומר שבן כרך אינו מוציא בן עיר. וכן, מסקנת מהר"ם בן חביב שמצדדת להחמיר, שהבאתי לעיל, גם מחמירה רק על בן עיר להוציא בן כרך ולא הפוך. וזה גם מסקנת מרן הגר"ע יוסף בתשובתו לאסור בן א"י להוציא בני חו"ל בהלל ביו"ט ב' של גליות (שו"ת יביע אומר חלק ח - או"ח סימן מו):
"נלפע"ד בנידון ה[גאון ר' עקיבא איגר] שיכול לקדש לחבירו, דדמי למ"ש הריטב"א (בהל' ברכות פ"ה ה"ג) הנ"ל, שבן כרך מוציא לבן עיר אף שלא הגיע זמנו כיון שעתיד להתחייב במצוה. וכ"ה דעת רש"י שבן עיר קורא לבני הכפרים. וכן הסביר המהרח"א במקראי קודש הנ"ל. וע"ע במאירי (מגילה יט א) בשם הירוש', שכ', בן עיר אינו מוציא לבן כרך, שהרי כבר פקעה ממנו חובת מקרא מגילה, אבל בן כרך מוציא בן עיר, ואף שעדיין אינו זמן חיובו, הרי מ"מ חיוב מק"מ מוטל על הכל מתחלת ליל י"ד. ע"ש. וי"ל. ושו"ר בשו"ת מהרש"א אלפנדארי (חאו"ח ס"ס ו) שהביא דברי הגרע"א הנ"ל, וכתב, ולפע"ד ודאי שיכול לקדש ולהוציא את חבירו, לפמ"ש רש"י והריטב"א והמאירי וכו', שאף שלא הגיע זמנו חשיב שפיר בר חיובא, ואפי' למ"ד בן עיר אינו מוציא לבן כפר, וכמ"ש הר"ן, שאני הכא שבידו לקדש גם לעצמו. וחשיב שפיר בר חיובא...
"סברת שיטה זו טמונה כבר בדברי המאירי המובאים לעיל, שמקורם בסברת הירושלמי להתיר, והיא "חיוב מגלה מוטל על הכל מתחלת ליל י"ד". ראוי לזכור כאן את דברי המגילה בפרק ט במקור החיוב לדורות:
(א) וּבִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר יוֹם בּוֹ אֲשֶׁר הִגִּיעַ דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ לְהֵעָשׂוֹת בַּיּוֹם אֲשֶׁר שִׂבְּרוּ אֹיְבֵי הַיְּהוּדִים לִשְׁלוֹט בָּהֶם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם: (ב) נִקְהֲלוּ הַיְּהוּדִים בְּעָרֵיהֶם בְּכָל מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ לִשְׁלֹחַ יָד בִּמְבַקְשֵׁי רָעָתָם...(יב) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה הָרְגוּ הַיְּהוּדִים וְאַבֵּד חֲמֵשׁ מֵאוֹת אִישׁ וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן בִּשְׁאָר מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ מֶה עָשׂוּ וּמַה שְּׁאֵלָתֵךְ וְיִנָּתֵן לָךְ וּמַה בַּקָּשָׁתֵךְ עוֹד וְתֵעָשׂ:(יג) וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר אִם עַל הַמֶּלֶךְ טוֹב יִנָּתֵן גַּם מָחָר לַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן לַעֲשׂוֹת כְּדָת הַיּוֹם וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן יִתְלוּ עַל הָעֵץ: (יד) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהֵעָשׂוֹת כֵּן...(טז) וּשְׁאָר הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בִּמְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ נִקְהֲלוּ וְעָמֹד עַל נַפְשָׁם וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם וְהָרֹג בְּשֹׂנְאֵיהֶם חֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים אָלֶף...(יז) בְּיוֹם שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְנוֹחַ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹ וְעָשֹׂה אֹתוֹ יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה: (יח) וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן נִקְהֲלוּ בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר בּוֹ וּבְאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹ וְנוֹחַ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ וְעָשֹׂה אֹתוֹ יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה: (יט) עַל כֵּן הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵי הַפְּרָזוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר שִׂמְחָה וּמִשְׁתֶּה וְיוֹם טוֹב וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ: ...(כא) לְקַיֵּם עֲלֵיהֶם לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְאֵת יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה: (כב) כַּיָּמִים אֲשֶׁר נָחוּ בָהֶם הַיְּהוּדִים מֵאוֹיְבֵיהֶם...
יום י"ד הוא עיקר יום פורים לכל עם ישראל, יום המנוחה לאחר המלחמה ביום י"ב וי"ג – ימים שבפור, הוא הגורל, היו אמורים להיות יום חורבן עם היהודים, ונהפוך הוא. לפי בקשת אסתר, יום י"ד היה יום נוסף של נקמה נוספת. לא נראה שיהודי שושן הגנו על עצמם באותו יום – זה נעשה מאתמול – אלא לקחו יום נוסף לגמור את הנקמה. בודאי שאותם יהודי שושן חוו את נצחונם של העם וגדולתו של מרדכי והשתתפו בשמחת העם, אלא שדחו את המנוחה יום אחד. כדי לזכור את זה גם אנו דוחים את עיקר החגיגה לתושבי ערים מסויימות. החיוב כבר חל ביום י"ד; דוחים אנו את ביטוי החגיגה על אותם תושבים כדי לזכור עוד פרט בדרמה של הנס. אין בזה לצמצם את עיקר חלות חיובי פורים על כולם, גם בני כרך, כבר ביום י"ד. אין תושבי ירושלים – בני כרך – חייבים במקרא מגילה בי"ד, כי ראוי לנהוג לדחות את ביטוי החגיגה עוד יום: כך משמעות דברי הגמ' במגילה ד: המובאים גם לצד איסור בריטב"א על מגילה לעיל: "זמנו של זה לא זמנו של זה" – על כל מקום לנקוט את חלקו בהזכרת האפיקה. אבל יום י"ד כבר מודע לאותם בני כרך כיום מנוחה וחגיגה לעם ישראל על נצחונו הנסי, ובמידה שבני כרך נמצאים בפרזות (וכמובן שהשתתפות בבת מצוות האחיינית היא סיבה נהדרת), הם כשרים להשתתף בקריאה להוציא את בני העיר.  מקבילו בבבלי ר"ה כט., והבאתי את לשון הירושלמי רק[1]
בגלל בלבול לגבי הנוסח המדוייק בבבלי שכנראה צ"ל דומה מאד לזה שלירושלמי, כפי שהראה הגר"ל גינזבורג בפירושו לירושלמי ברכות, עמ' 169-172.

210 comments:

1 – 200 of 210   Newer›   Newest»
AS said...

ולא הפוך. וזה גם מסקנת מרן הגר"ע יוסף בתשובתו לאסור בן א"י להוציא בני חו"ל בהלל ביו"ט ב' של גליות (שו"ת יביע אומר חלק ח - או"ח סימן מו):"נלפע"ד בנידון ה[גאון ר' עקיבא איגר] שיכול לקדש לחבירו, דדמי למ"ש הריטב"א (בהל' ברכות פ"ה ה"ג) הנ"ל, שבן כרך מוציא לבן עיר אף שלא הגיע זמנו כיון שעתיד להתחייב במצוה. וכ"ה דעת רש"י שבן עיר קורא לבני הכפרים. וכן הסביר המהרח"א במקראי קודש הנ"ל. וע"ע במאירי (מגילה יט א) בשם הירוש', שכ', בן עיר אינו מוציא לבן כרך, שהרי כבר פקעה ממנו חובת מקרא מגילה, אבל בן כרך מוציא בן עיר, ואף שעדיין אינו זמן חיובו, הרי מ"מ חיוב מק"מ מוטל על הכל מתחלת ליל י"ד. ע"ש. וי"ל. ושו"ר בשו"ת מהרש"א אלפנדארי (חאו"ח ס"ס ו) שהביא דברי הגרע"א הנ"ל, וכתב, ולפע"ד ודאי שיכול לקדש ולהוציא את חבירו, לפמ"ש רש"י והריטב"א והמאירי וכו', שאף שלא הגיע זמנו חשיב שפיר בר חיובא, ואפי' למ"ד בן עיר אינו מוציא לבן כפר, וכמ"ש הר"ן, שאני הכא שבידו לקדש גם לעצמו. וחשיב שפיר בר חיובא..."סברת שיטה זו טמונה כבר בדברי המאירי המובאים לעיל, שמקורם בסברת הירושלמי להתיר, והיא "חיוב מגלה מוטל על הכל מתחלת ליל י"ד". ראוי לזכור כאן את דברי המגילה בפרק ט במקור החיוב לדורות:(א) וּבִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר יוֹם בּוֹ אֲשֶׁר הִגִּיעַ דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ לְהֵעָשׂוֹת בַּיּוֹם אֲשֶׁר שִׂבְּרוּ אֹיְבֵי הַיְּהוּדִים לִשְׁלוֹט בָּהֶם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם: (ב) נִקְהֲלוּ הַיְּהוּדִים בְּעָרֵיהֶם בְּכָל מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ לִשְׁלֹחַ יָד בִּמְבַקְשֵׁי רָעָתָם...(יב) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה הָרְגוּ הַיְּהוּדִים וְאַבֵּד חֲמֵשׁ מֵאוֹת אִישׁ וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן בִּשְׁאָר מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ מֶה עָשׂוּ וּמַה שְּׁאֵלָתֵךְ וְיִנָּתֵן לָךְ וּמַה בַּקָּשָׁתֵךְ עוֹד וְתֵעָשׂ:(יג) וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר אִם עַל הַמֶּלֶךְ טוֹב יִנָּתֵן גַּם מָחָר לַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן לַעֲשׂוֹת כְּדָת הַיּוֹם וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן יִתְלוּ עַל הָעֵץ: (יד) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהֵעָשׂוֹת כֵּן...(טז) וּשְׁאָר הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בִּמְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ נִקְהֲלוּ וְעָמֹד עַל נַפְשָׁם וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם וְהָרֹג בְּשֹׂנְאֵיהֶם חֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים אָלֶף...(יז) בְּיוֹם שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְנוֹחַ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹ וְעָשֹׂה אֹתוֹ יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה: (יח) וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן נִקְהֲלוּ בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר בּוֹ וּבְאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹ וְנוֹחַ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ וְעָשֹׂה אֹתוֹ יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה: (יט) עַל כֵּן הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים הַיֹּשְׁבִי
- Posted by ולא הפוך. וזה גם מסק at March 6, 2010 at 11:51pm
113

marko said...

Individuals who claim fabricated homes and forthcoming purchasers are discovering this isn't a simple errand in today's loaning market. In the event that they do discover an advance, ordinarily the rate is considerably higher than it would be on a customary stick fabricated home. Cash Advance

marko said...

In case you're getting a decent arrangement on an auto and putting cash down, you have a superior shot of getting endorsed than in case you're paying above book esteem and putting no cash down. payday loans chicago

Justin said...

I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en route. payday loans

Robert Jennifer said...

Im no skillful, however I admit you simply made an super discount. You the entire very well realize what youre speaking about, and i will in endeavor of fact earnings as soon as that. Swim with dolphins Kona

Johnson Hack said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.High waist Capri leggings

Johnson Hack said...

Individuals who claim fabricated homes and forthcoming purchasers are discovering this isn't a simple errand in today's loaning market. In the event that they do discover an advance, ordinarily the rate is considerably higher than it would be on a customary stick fabricated home.Khao Sok Tours

Johnson Hack said...


Your weblog supplied us later than acid records to perform-court combat bearing in thoughts. each & all recommendations of your display are first-rate. thanks plenty for sharing. keep blogging.free software downloads

Johnson Hack said...

love to learning more on this topic if possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information?Hawaiian leggings

imran said...

I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en route.Pickup basketball

Johnson Hack said...

Im no skillful, however I admit you simply made an super discount. You the entire very well realize what youre speaking about, and i will in endeavor of fact earnings as soon as that.swim with dolphins Kona

imran said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.investment

Johnson Hack said...


Great topic. healthy discussion. Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site.Retirement

Johnson Hack said...

Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.midi dress

imran said...

I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en route.Wordpress

Johnson Hack said...


Hello there, I discovered your website by way of Google whilst searching for a related matter, your website got here up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.big island SEO

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.Trasplante de pelo turquia

Johnson Hack said...

very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon.Stylish Accessories Sunglasses

Johnson Hack said...

Im no skillful, however I admit you simply made an super discount. You the entire very well realize what youre speaking about, and i will in endeavor of fact earnings as soon as that.Portable restroom

Johnson Hack said...

Obviously, mobile apps such were all devised to satisfy the public's need to easy access to their social profiles, entertainment enjoyment and service connection. As for me, my main reason in using mobile apps is to help the company keep running, you know, checking it up by the use of your phone will be a lot more easier than logging in to PCs or laptops. Here, or with the use of mobile one press and you will have the easy access on everything you wanted to see and find.Portapotty

Johnson Hack said...


simply I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.Toilet rental

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.mold

Johnson Hack said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.Digital Marketing

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.Things A Christian Should Do

Johnson Hack said...Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.awnings

Johnson Hack said...

This can end up being an awesome resource as speed, quality and proficiency is the name of the amusement in the fix and flip world. The less time you have to spend checking organizations and temporary workers is more cash in your pocket.marylander

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.Halloween Face Painting Ideas

Johnson Hack said...


An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.sunrooms

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.modafinil

Johnson Hack said...

Great topic. healthy discussion. Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site. Thanks.Local Seo Kansas City

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.detectives Madrid infidelidades

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.Juegos friv

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.Detective sevilla Baratos

Johnson Hack said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.captain cook snorkeling tour

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.Bubble Soccer

Johnson Hack said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.nakedness

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.jeftine avio karte

Johnson Hack said...

This is a good subject to talk about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. Although this time Im not sure if this would be best for the users. Ill look around and find another article that may work.knust iphone

Johnson Hack said...


I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services providedawnings

Johnson Hack said...

simply I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.canopy

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.paint by number kits

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.swim with dolphins Kona

Johnson Hack said...

I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visit thechristian music radio free online

Johnson Hack said...

I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visit .christian music online

Johnson Hack said...

Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.paint by number kits

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.news

Johnson Hack said...


I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visitbuy Modafinil

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.hula hoops

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.buy bitcoin with paypal

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuf.Crossfit gear Kona

Johnson Hack said...

All those faults must be acknowledged, examined, and managed. But none must detract from the fact that public funding of scientists is the virtual antithesis of “cash for comments”natural soap

Johnson Hack said...

If you are planning to travel a first time sevarel work you done before start you travel.Fist of all plan ahead.Traveling on a train or a bus or a airplane its not always the most comfortable.In such case the travel agencies and travel agent help in such casenatural soap

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the casedominican airport transfers

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.beach hop 2020 date

Johnson Hack said...

An SEO service provider utilizes the practice of search engine optimization to increase the amount of visitors to a Web site by obtaining high-ranking placements in the search results page of search engines (SERP). Typically, a business with a website and online presence will hire an experienced SEO service provider to improve its organic Google search result listings.read bitcoin hero software ewview

Johnson Hack said...

I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en routhere is bitcoin loophole review

Johnson Hack said...

I agree with your post as this article presents a complete disregard and lack of understanding of how culture should be presented. From reading the apology post it appears as though the creators were attempting to create a psychological ‘click bait’ style post that was intended to draw traffic by making the statement that people were doing something wrong. However in the actual content they offered no credible evidence and appeared to merely suggest their own opinion on how the activity of eating this dish should be performed. Overall it was an ill advised way of promoting an opinion piece and hopefully next time additional thought will be given before articles are published.Nigerian gospel music

Johnson Hack said...


Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.bitcoinfuturereview

Johnson Hack said...

I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en rout.tcl roku tv remote replacement

Johnson Hack said...

If you are planning to travel a first time sevarel work you done before start you travel.Fist of all plan ahead.Traveling on a train or a bus or a airplane its not always the most comfortable.In such case the travel agencies and travel agent help in such caseveterinary medicine

Johnson Hack said...

I agree with your post as this article presents a complete disregard and lack of understanding of how culture should be presented. From reading the apology post it appears as though the creators were attempting to create a psychological ‘click bait’ style post that was intended to draw traffic by making the statement that people were doing something wrong. However in the actual content they offered no credible evidence and appeared to merely suggest their own opinion on how the activity of eating this dish should be performed. Overall it was an ill advised way of promoting an opinion piece and hopefully next time additional thought will be given before articles are published.
veterinary school

Johnson Hack said...


I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visit.
vet med

Johnson Hack said...

Does anyone have a resource or website that stays up to date on player gear? I know Tennis Now is good about keeping player gear up to date, but I was just wondering if there’s a perfect place out there.horse health

Johnson Hack said...

I must examine with you here. Which isn’t one thing I usually do! I get pleasure from studying a put up that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment..homestay ayer keroh

Johnson Hack said...

An SEO service provider utilizes the practice of search engine optimization to increase the amount of visitors to a Web site by obtaining high-ranking placements in the search results page of search engines (SERP). Typically, a business with a website and online presence will hire an experienced SEO service provider to improve its organic Google search result listingspsilocybin capsules

Johnson Hack said...

If your student is one of the many students who won’t be heading home this Thanksgiving,best graphics cards for video editing here are a few suggestions to keep in mind.best bitcoin code review

Johnson Hack said...

Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.Frozen Prepared Meal Delivery

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.buy prednisone online

Johnson Hack said...

I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visitcustom paint by number

Johnson Hack said...

I love the Japan because it has many wonderful cities and places to visit. The places that you mentioned in the article I want to go there and shot that amazing places. You can also visit.bitcoin trader app review

Johnson Hack said...

I agree with your post as this article presents a complete disregard and lack of understanding of how culture should be presented. From reading the apology post it appears as though the creators were attempting to create a psychological ‘click bait’ style post that was intended to draw traffic by making the statement that people were doing something wrong. However in the actual content they offered no credible evidence and appeared to merely suggest their own opinion on how the activity of eating this dish should be performed. Overall it was an ill advised way of promoting an opinion piece and hopefully next time additional thought will be given before articles are published.Gold Coast

Johnson Hack said...

simply I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.contract management softwarearticles on this issue, we hope you would like my stuff.bitcoin loophole software review

Johnson Hack said...


If you are planning to travel a first time sevarel work you done before start you travel.Fist of all plan ahead.Traveling on a train or a bus or a airplane its not always the most comfortable.In such case the travel agencies and travel agent help in such case.bitcoin loophole app

Johnson Hack said...

Not only is business important here in the U.S., but people need business education in other nations to grow international economies. Business is a global field that affects everyone in some respect, so everyone deserves an opportunity to learn and receive higher education in the business field.genesis chiropractic software

Johnson Hack said...


I must examine with you here. Which isn’t one thing I usually do! I get pleasure from studying a put up that will make people think. Also, thanks for permitting me to commentno fault doctors in Queens

Johnson Hack said...

So it is very important to satisfy user needs. For that, there is a number of steps that are needed to follow perfectlycar accident doctors

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.transfers in punta cana airport

Johnson Hack said...

President Alexander saw the graduates’ patience and perseverance throughout the year, whether it was Superstorm Sandy, Blizzard Nemo, the passing of senior Sean Bertanza, or the Boston Marathon bombings.Hoaxes are not particularly new either. Indeed they were a staple on Australian FM radio until a 2Day FM’s prank call to the London hospital treating a pregnant Kate Middleton went horribly wrong late last year singapore accounting software.bitcoin revolution reviewJohnson Hack said...

Does anyone have a resource or website that stays up to date on player gear? I know Tennis Now is good about keeping player gear up to date, but I was just wondering if there’s a perfect place out there.no fault doctors in Queensapp development Melbourne

Johnson Hack said...

President Alexander saw the graduates’ patience and perseverance throughout the year, whether it was Superstorm Sandy, Blizzard Nemo, the passing of senior Sean Bertanza, or the Boston Marathon bombings.Hoaxes are not particularly new either. Indeed they were a staple on Australian FM radio until a 2Day FM’s prank call to the London hospital treating a pregnant Kate Middleton went horribly wrong late last year singapore accounting software.bitcoin revolution reviewapp development Melbourne

Johnson Hack said...


An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topicRental Mobil Jogja

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.hosting

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.pkv games

Johnson Hack said...

Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.read bitcoin lifestyle review hereJohnson Hack said...

Get the cheaper translation help by the high experienced team of Singapore translators.They deliver you fast flawless,human powered translation in desired language.bitcoin trader

Johnson Hack said...

Obviously, mobile apps such were all devised to satisfy the public's need to easy access to their social profiles, entertainment enjoyment and service connection. As for me, my main reason in using mobile apps is to help the company keep running, you know, checking it up by the use of your phone will be a lot more easier than logging in to PCs or laptops. Here, or with the use of mobile one press andcaptain cook snorkeling tour you will have the easy access on everything you wanted to see and find.bitcoin revolution review

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case. bitcoin loophole review

Johnson Hack said...

Gypsum designer providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.bitcoin trader erfahrung test

Johnson Hack said...


Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.bitcoin revolution app review

Johnson Hack said...

Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.
read bitcoin code review here

Johnson Hack said...

like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the .message home a bit, but other than that, this is great blog.bitcoin-superstar-erfahrungen

Johnson Hack said...


So it is very important to satisfy user needs. For that, there is a number of steps that are needed to follow perfectly.bitcoinlifestyle review

Johnson Hack said...

simply I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.bitcoin evolution app

Johnson Hack said...

Sekilas Fakta Tentang Fingo. Sebut pasal Fingo tentu sekarang sudah ramai yang tahu ataupun pernah melihat iklan Fingo di mana-mana sama ada google, instagram atau paling ramai promote di Fb sambil-sambil layan kawan-kawan borak post je pasal Fingo sebab senang dan mudah. Hanya copy paste sahaja boleh jana wang. Fingo

Johnson Hack said...

very Inspiring Bela, thank you for sharing! lovely thing to read in the morning! :) ether kaufen paypal

Johnson Hack said...

Endeavor to base on both the quintessence of the cake and its beautification as the best-heated merchandise achieve a sensible concordance among taste and Designer cake in Gurgaon. In case you look for online you get the gigantic option for the Designer cake in Gurgaon. For more info visit here.career change

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.techmebro

Rajat said...

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that
it is really informative. I’m going to watch out for brussels.
I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
tiktok video downloader online

Rajat said...

So it is very important to satisfy user needs. For that, there is a number of steps that are needed to follow perfectly.
tiktok video downloader

Johnson Hack said...

The less time you have to spend checking organizations and temporary workers is more cash in your pocket.Diamonds for sale Dubai

Johnson Hack said...

thanks for sharing! get here to achive coins , gems and diamonds for upgrading, collect and breed new singing and dancing monsters and lot more fun free online. Minivan & passenger VAN rental New Zealand

Johnson Hack said...

I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.get bitseven bitcoin exchange

Johnson Hack said...

Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject.Unreal courses Toronto

Johnson Hack said...

I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot. I hope to have many more entries or so from you.bitcoin era software

Smith said...

I am extremely impressed along with your writing abilities, Thanks for this great share.For more information visit my website eBook PDF

Smith said...

Endeavor to base on both the quintessence of the cake and its beautification as the best-heated merchandise achieve a sensible concordance among taste and Designer cake in Gurgaon. In case you look for online you get the gigantic option for the Designer cake in Gurgaon. For more info visit here .formation unreal engin

Smith said...

The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.travel news and tips

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case,locksmith Kona

Smith said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.read bitcoin revolution review here

Smith said...


Our center is provided with the most recent state of the art technology & instrumentality for all of your odontologydesires. we tend to believe precise tooth movements.Invisalign in city.Formation 3D Revit Montreal

Smith said...

So it is very important to satisfy user needs. For that, there is a number of steps that are needed to follow perfectly.bitcoin lifestyle

Smith said...

Hayleys Tours is a Destination Management company which offers a range of facilities to meet the requirements of the discerning traveller. Representing several tour operators across the globe, we specialize in handling all aspects of destination management services including transport, accommodation, excursions, MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) and cruise line representation. With expertise we’ve gained over the years, we also offer bespoke tours of Sri Lanka to cater to those who wish for a more personalized experience to ensure a memorable stay unlike any other. Hayleys Tours is owned by Sri Lanka’s largest corporate Hayleys PLC.best tour operators in sri lanka

Smith said...

If your student is one of the many students who won’t be heading home this Thanksgiving,best graphics cards for video editing here are a few suggestions to keep in mind.Baltimore portrait photographer

Smith said...

In a General Partnership firm, the Partners, all things considered, possess and deal with the business and offer their obligations and liabilities with one another.Baltimore portrait photographer

Johnson Hack said...

Your web design is as important as a soul is considered for the body. Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.bitcoin era software.sell your house fast Baltimore

Johnson Hack said...

I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.ORGANIC SOAP

Smith said...

Thanks for this informative post. As assignment help provider lots of students are asking me for help in assignment writing to complete their assignment task in academics.soniarandhawa

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.soniarandhawa

Unknown said...

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. Satta king

imran said...

Awesome read , I’m going to spend more time researching this subject.marble mosaic tile

Smith said...

Your willingness to open yourself is a gift; thank you for sharing this Bela, and passing on your courage. education

Johnson Hack said...

My spouse and i got very satisfied Michael could conclude his studies while using the ideas he made out of the web pages. It is now and again perplexing.india visa

Johnson Hack said...


An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.cuentos para leer a los niños

imran said...

Toto Veteran has been working on "Sports Toto" for many years and is trying to introduce you to your "Optimized Toto Site.retractable garage door screen diy

Smith said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.soniarandhawa

Smith said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.soniarandhawa

Johnson Hack said...

the transformation of a medical tent in Copley Square to a major trauma center in a matter of five minutes could not have happened, and if it had not happened, the death toll would have been far worse. best essay Writing services, thanks a lot for sharing this site.Mini trash can for kitchen counter

Smith said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.bitcoin trader app

Smith said...

Your willingness to open yourself is a gift; thank you for sharing this Bela, and passing on your courage. bitcoin trader app

Unknown said...

This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work. Satta king

Unknown said...

A round of applause for your article.Much thanks again. Really Cool. Satta king

Smith said...

Thank you for this outstanding piece of information. Finishing a programming degree program in any U.S. college involves completing a ton of programming assignments. If you would like someone to Do my Programming homework make an order now.shush escorts

Johnson Hack said...


I was driving around on one of my unwinding nation journeys, and I saw this bit of modest land available to be purchased that was perfect for my home. All I would need is to locate some great development credits and I would be en rout.bitcoin revolution review

Johnson Hack said...

What a heart-warming story... thanks for sharing it Bela! That took courage :)soniarandhawa

Johnson Hack said...Its like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog.Home inspectors Greenville sc

Johnson Hack said...

I suggest all members choose Assignment Help Melbourne for the best guideline in your academia. The perfect and expert assistant your requirement and learning assignment project by the university. jasa pembuatan patung jogja

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topic.sex in Tel Aviv

Smith said...

Is there a way to note on the spreadsheet which blogs I have visited for my own records? I'm new to Google docs and don't know how/where to save them for myself. Thanks.soniarandhawaa

Smith said...

Your web design is as important as a soul is considered for the body. Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.Hi, Its like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blogsoniarandhawa

Johnson Hack said...

Thanks for this informative post. As assignment help provider lots of students are asking me for help in assignment writing to complete their assignment task in academics.우리카지노

Johnson Hack said...

Different people think differently and it’s the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff. online business

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.nombre de los dedos

Johnson Hack said...

simply I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.Immigration and Asylum Appeals ( In- Country and Out of Country Appeals) UK

Johnson Hack said...

Its like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog.movierulz

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.Best UK Immigration Solicitor

Johnson Hack said...

This post has helped me for an article which I am writing. Thank you for giving me another point of view on this topic. Now I can easily complete my article.dinamicas de grupo divertidas

Johnson Hack said...

If you are planning to travel a first time sevarel work you done before start you travel.Fist of all plan ahead.Traveling on a train or a bus or a airplane its not always the most comfortable.In such case the travel agencies and travel agent help in such case.cuento ratoncito perez

Johnson Hack said...Marketing is the greatest asset you can use in the business. But just promoting your product is not enough as you also have to make the environment according to the customers. And hence the customer satisfaction is the main thing that matters a lot for the good results.face masks

Johnson Hack said...

Your web design is as important as a soul is considered for the body. Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.dental day surgery

Johnson Hack said...


Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.bitcoin evolution app

Johnson Hack said...

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented.J.T. Hiskey

Johnson Hack said...

Nice post. I be taught one thing more difficult on completely different blogs everyday. It would all the time be stimulating to read content from other writers and observe a bit something from their store. I’d want to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.J.T. Hiskey

Johnson Hack said...

This post has helped me for an article which I am writing. Thank you for giving me another point of view on this topic. Now I can easily complete my article.Naira Marley

Johnson Hack said...

I reallly enjoyed the standard information a person supply on your visitors?Is gonna be again frequently in order to check up.Disinfecting services for Commercial Business

Johnson Hack said...This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.face masks

Johnson Hack said...

Its looks to be the best burgers like the burgers of jimmy-hula of Orlando. Great info. I would like more information about this, because it is very nice. Thanks for sharing.Jed Fernandez

Johnson Hack said...

Its looks to be the best burgers like the burgers of jimmy-hula of Orlando. Great info. I would like more information about this, because it is very nice. Thanks for sharing.Jed Fernandez

Johnson Hack said...

There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job.Sonia Randhawa

mohsin said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...

This is also a very good article that I really enjoy reading geometry dash Hope you will give more useful information."pokies online new Zealand

Johnson Hack said...

Your web design is as important as a soul is considered for the body. Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can’t wait to read lots of your posts.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.load cell

Johnson Hack said...

There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job.load cell

Johnson Hack said...

Its looks to be the best burgers like the burgers of jimmy-hula of Orlando. Great info. I would like more information about this, because it is very nice. Thanks for sharing.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...

providing innovative building solutions to meet the demands of customers for sustainable performance solutions. Gypsum designer Inc. is a key resource for architects, contractors, and design professionals.Sonia Randhawa

Johnson Hack said...

The reason behind this issue is the inbuilt handling action of the hp deskjet 1112 printer will not turned on that goes into rest mode on being dormant. The HP DeskJet 1112 demonstrates a diminish control catch LED that shows that the printer is in the Sleep mode.This printer is easy to set up and can be utilized appropriate out of the case.samos feribot

Johnson Hack said...

I like this blog, Open Scientist, and I like the blog and provide more information so thanks. Our Company Slcparamedical College also provides one of the best institutes, training college and good services provided.çeşme sakız feribot

Johnson Hack said...

I think this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. Therefore, I would like to thank you for the endeavors that you have made in writing this article. All the content is absolutely well-researched.Lexington Distillery District

Johnson Hack said...

An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.Detectives Torremolinos

Johnson Hack said...

Hello,
Our Company Working in Budapest for several months, or just looking for a temporary home? Our fully furnished and well equipped apartments available for short term rental between 1-6 month or long term from 6 month onwards for affordable monthly rentals, together with the comfort of a weekly cleaning service if desired. Everything like electricity, heating, TV, WiFi, washing machine/dryer, water, taxes, common fees are included. Just send us details which kind of apartment you are looking for e.g how many bedrooms, which district, renting period … and we will find the perfect place for you. Just fill out the contact form next to the listed apartment.
Regards
Budapest long term rentals

Johnson Hack said...

Savasa merupakan salah satu perumahan di Cikarang Jawa Barat yang dikembangkan oleh PT Sinarmasland. Perumahan di cikarang

MS Reklam said...

I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site. It appears as though some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internetbrowser because I’ve had this happen previously. Appreciate it samsung modül led

Johnson Hack said...

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!jasa pembuatan patung fiber

Johnson Hack said...

I blog often and I seriously appreciate your information. This article has really peaked my interest.I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed as well. scott korn

Johnson Hack said...

Different people think differently and it’s the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.imiwin

Johnson Hack said...

He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing.christian music radio free online.mobile pokies

Johnson Hack said...

Logging on our site you access to a great profile base of ladies who dream to find real love and create a family. We are moving with the times and our service is being updated constantly acquiring new technologies for more convenient communication.how to make face masks

Johnson Hack said...

I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.how to make face masks

Johnson Hack said...

I’d want to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.diseño web madrid

Johnson Hack said...

So true, Crystal, and yet that is exactly what public and private schools are doing. Good reminder that our homeschools should not be reflecting another one of their failings.chillout beats

Johnson Hack said...I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I reallly enjoyed the standard information a person supply on your visitors?Is gonna be again frequently in order to check up..pegasus bilet sorgulama

Johnson Hack said...


Your web design is as important as a soul is considered for the body. Your web design enables you to create the theme that serves to be the foundation of your website.en uygun

Johnson Hack said...

I experience your web page furthermore practising and beneficial opinion. it is protected enormously handy calculation as soon as a variety of our assets.thanks for element. i enjoy this make acknowledged.visit bosnia

Johnson Hack said...

I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topics.cortadoras de verduras

Johnson Hack said...

Learn about kratom for sale and where to buy the best maeng da kratom capsules for wholesale.maeng da Kratom

Johnson Hack said...


They really do light up when you start running the numbers for them. Most don’t think they’d ever be able to retire a millionaire. Start investing early enough and stay consistent with it and it’s certainly achievable.picador de verduras

Johnson Hack said...

I’m Sakht. I’m a writer living in London, UK. I am a fan of technology. You can visit my store.viagra 100mg

Johnson Hack said...

I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.houston embroidery service

Johnson Hack said...

Different people think differently and it's the annoying situation for all those who have been working and planning for online stuff, come on and check out our latest articles on this issue, we hope you would like my stuff.Medicare Health Advisor

Johnson Hack said...

I am really happy with the quality and presentation of the article. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site.paypal bitcoin

Johnson Hack said...

I usually do! I get pleasure from studying a put up that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment.Kan kanseri

Johnson Hack said...

I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out any individual with some original thoughts on this subject. planetlagu realy thank you for beginning this up. this web site is one thing that’s needed on the net, someone with a bit of originality. helpful job for bringing one thing new to the web.verduras de hojas verdes

Johnson Hack said...

We offer a comfortable and trouble-free holiday experience in our motor yacht charter and luxury gulet charter services. We have a portfolio that meets all luxury demands such as jacuzzi, speedy, air-conditioned in all our motor yachts. gulet charter turkey

Johnson Hack said...

I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you aYour business land exchange does not close unless the advance is endorsed. You can likewise enhance the income if the financing cost for the credit is low. So the more you think about business credits, the better choice you can make about your business land speculation. Auto title loans chicagocquire. Reserve up the beneficial process you are doing here.keng te reja 2021

Johnson Hack said...

It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!private health insurance for my family

Johnson Hack said...

Its like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog.millionare dating

Johnson Hack said...

I blog often and I seriously appreciate your information. This article has really peaked my interest.I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week.mini storage

Jhone Harry said...

Hi, Its like you read my mind! You seem to know so much about this,like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog.
coffee cup

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 210   Newer› Newest»